Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Informacje


Posiłek w szkole i w domu″ na lata 2024-2028

11.06.2024 09:55


Posiłek w szkole i w domu″ na lata 2024-2028

Gmina Ostrowite  w 2024 r. otrzymała dofinansowanie na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028: Moduł 1 - Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Grupa docelowa:

Pomoc trafi zarówno do osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i do dzieci, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji – spełniających warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Realizator zadania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość zadania: 270 000,00 zł

  • dotacja celowa z budżetu państwa:  216 000,00 zł (80,00%)
  • środki własne gminy: 54 000,00 zł (20,00%)

Data podpisania umowy: 28.03.2024

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania:  01.01.2024 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2024 r

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ