Poniedziałek 09.12.2019r. Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława

X Sesja i Komisje Rady Gminy Ostrowite

10.06.2019 14:45

X Sesja i Komisje Rady Gminy Ostrowite

18 czerwca 2019 r. o godz. 8.30 odbędzie się X Sesja Rady Gminy Ostrowite. Zapraszamy wszystkich zainteresownych. Informujemy jednocześnie, że sesja będzie transmitowana w Internecie (kliknij tutaj).

Porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie obecności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Ostrowite.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy Ostrowite za rok poprzedni.
7. Debata nad raportem o stanie gminy.
8. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania. 
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ostrowite za 2018 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.
11. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2018 r.
12. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
14. Przedstawienie Opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie absolutorium.
13. Dyskusja o wykonaniu budżetu oraz odnośnie sprawozdań.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
a- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowite za 2018 rok,
b- udzielenia Wójtowi Gminy Ostrowite absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r., 
c- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ostrowite na 2019 rok,
d- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019 -2032,
e- zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2018 rok,
f- zmiany uchwały Rady Gminy Ostrowite Nr XVIII/116/2016 z dnia 31 marca 2016 roku dotyczącą szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ostrowite,
h- przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite,
i- przystąpienia do zmiany sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Mieczownica na obszarze gminy Ostrowite, 
j- zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.  
15. Zakończenie obrad.

Informujemy ponadto, że 17 czerwca 2019 r. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy Ostrowite odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. 

Udostępnij:

<<    Grudzień 2019    >>
 • N  
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • Sb
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
X Sesja i Komisje Rady Gminy Ostrowite
  Zobacz wszystkie wydarzenia