Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Informacje


Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

28.05.2024 14:07


Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Źródło finansowania:

Program jest finansowany z dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej w ramach środków finansowanych w wysokości do 80%. Udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych zadania.

Cel programu

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb na terenie Gminy Ostrowite oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  1. Moduł I zakłada wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich
  2. Moduł II zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora i pozwalają na natychmiastowa reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum teleopieki.

Grupa docelowa:

Program adresowany jest do seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Wnioskodawca:

Gmina Ostrowite

Realizator:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Dofinansowanie: 65 252,30 zł., w tym Moduł I 34 050,35zł., Moduł II 31 201,95 zł.

Całkowita wartość zadania:  81 565,38 zł. 

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2024r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2024r.

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ