Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Ostrowite zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędzie Gminy w Ostrowitem.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-06-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1)
Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Siepielski.
 • E-mail: informatyk@ostrowite.pl
 • Telefon: 722323157

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Ostrowite

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba budynku Gminy Ostrowite mieści się przy ul. Lipowej 2, 62-402 Ostrowite.
Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów Urzedu Gminy wraz z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi dojście od ul. Lipowej, po schodach oznakowanych do wejścia głównego. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane tradycyjnie z samozamykaczem. Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwa w Biurze Obsługi Klienta na parterze. Dla osób niepełnosprawnych z trudnościami w przemieszczaniu się zainstalowany jest dzwonek przed schodami do urzędu. Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym.
Schody wejściowe i wewnętrzne oraz przeszklone drzwi wejściowe są oznakowane kontrastowo.
Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami po wcześniejszym kontakcie.
Urząd Gminy Ostrowite nie posiada obecnie pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych

Lokalizacja pomieszczeń:

Na parterze znajdują się biura:

- Biuro Obsługi Klienta

- gabinet Skarbnika

- biuro ds. księgowości podatkowej

- biuro ds. księgowości budżetowej

- biuro ds. księgowości oświatowej

- kasa

- Sala Narad

 

Na piętrze:

- USC

- Sekretariat

- gabinet Sekretarza

- gabinet Wójta

- gabinet Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

- biuro ds. obsługi Rady Gminy

- biuro ds. informatyki, promocji i zamówień publicznych

- biuro ds. inwestycji budownictwa i gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i dróg

- biuro ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym, rolnictwa i ochrony środowiska, porządku i czystości

Aplikacje mobilne


ˆ