Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

wobec osób uczestniczących w sesji Rady Gminy Ostrowite.

 

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 130) o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa.

 

Art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrowite oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Od nowej kadencji Rady Gminy Ostrowite transmisja obrad, o której mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej, jest obowiązkowa w gminie.

 

Podczas Sesji Rady Gminy odbywa się fotografowanie, filmowania i rejestracja audio i wideo osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Gminy Ostrowite.

 

Biorąc udział w Sesji Rady Gminy Ostrowite, dana osoba wyraża zgodę na przetwarzanie jej wizerunku, tym samym akceptuje warunki niniejszego regulaminu, zgodnego z prawem. Udział w publicznej Sesji Rady Gminy Ostrowite, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie Sesja Rady Gminy Ostrowite, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas niniejszej sesji na określonych polach eksploatacji tj. strona www.ostrowite.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na kanale YouTube w celu transparentności działań Gminy Ostrowite.

 

Uzasadnienie:

Wizerunek osoby fizycznej jest daną osobową w rozumieniu postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego w dalszej części RODO). Administrator danych Urząd Gminy Ostrowite reprezentowany przez Wójta Gminy Ostrowite, posługując się wizerunkiem osoby fizycznej dopuszcza się przetwarzania danych osobowych. Natomiast w przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunków osób uczestniczących w sesji, nie ma konieczności uzyskiwania ich zgody, gdyż według art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Wskazane przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o dostępie do informacji publicznych nakładają na Gminę obowiązki, dla realizacji których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych uczestników sesji. Ponad to zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgoda osoby fizycznej na rozpowszechnianie jej wizerunku nie jest wymagana w szczególności, gdy wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza lub gdy chodzi o wizerunek osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez tę osobę funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.

Koniecznym jest z kolei wypełnienie przez Administratora danych – Urząd Gminy obowiązku informacyjnego względem osób uczestniczących w publicznych sesjach Rady Gminy Ostrowite. RODO nie precyzuje, w jakiej formie powinien być spełniony niniejszy obowiązek. Może to być informacja pisemna, elektroniczna, a w niektórych przypadkach nawet ustna. Zgodnie z zasadą rozliczalności Administrator danych powinien umieć wykazać, że wypełnił obowiązek informacyjny zgodnie z wymogami RODO. W związku z tym klauzula informacyjna wobec osób uczestniczących w jawnych Sesjach Rady Gminy Ostrowite będzie zamieszona na stronie www.ostrowite.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz w widocznym miejscu przed wejściem na salę obrad/sesji Rady Gminy Ostrowite.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994);
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. Poz. 1764);
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 130) o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych;
 • Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2018 r. poz. 650);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • Ustawa z 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz.1781 ).

 

Klauzula informacyjna - Nagrywanie i transmisja sesji Rady Gminy Ostrowite.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących                   w obradach Rady Gminy w Ostrowitem w celu realizacji obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Ostrowite z siedzibą przy ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite, reprezentowany przez Wójta Gminy Ostrowite.
 2. Kontakt z Administratorem: telefoniczny pod numerem +48 (63) 268 40 90 lub e-mail: ugmostrowite@post.pl
 3. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 531 641 425.
 4. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 20. ust.1b. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.
 5. Nagrania są udostępniane na stronie podmiotowej:

Strona www: www.ostrowite.pl, www.youtube.com

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych z Administratorem zgodnie z art. 28 RODO oraz każde inne osoby, gdyż nagranie stanowi informację publiczną i są udostępniane pod w/w adresami internetowymi.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

ˆ